Algemene voorwaarden

Kosten bedragen € 45,- per jaar (vanaf 2023). Dit zijn jaarlijkse abonnementskosten. Opzeggingen dienen voor 31-12 van een jaar te zijn gedaan. Bij gebreke hiervan ontvangt uw instelling weer een nota voor het nieuwe kalenderjaar.

1. Algemeen

1.1 Intervivos B.V. handelend onder de naam ANBI.nl (“ANBI.nl”) bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website anbi.nl. (de “Website” ). ANBI.nl is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 30217269 en is gevestigd te Vleuten . Het correspondentieadres is Liesgrassingel 11, 3451 PT VLEUTEN. Contact opnemen met ANBI.nl kan via de formulieren op deze pagina.

1.2 ANBI.nl is verantwoordelijk voor de registratie, de beheer en de verwerking van de persoons- en organisatiegegevens van organisaties op de Website. Zie hiervoor het privacy beleid.

1.3 De Website is een platform waarop een organisatie informatie kan publiceren en links kan plaatsen. De Website is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de “Bezoeker”), inclusief niet geregistreerde bezoekers. Op de Website kan iedere ANBI, mits geregistreerd als gebruiker (hierna: de “Gebruiker”) een bijdrage leveren door het plaatsen van informatie, beleidsplannen, financiele jaarstukken en overige informatie om te voldoen aan de wettelijke publicatieverplichtingen (hierna: de “Bijdrage”). Indien in deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt verwezen naar Bezoeker wordt daarmee tevens bedoeld iedere Gebruiker, tenzij anders aangegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Website bestaat uit:

(i) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door ANBI.nl (de “ANBI Bijdrage(n)”);

(ii) Bijdragen geplaatst door Gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen en diensten gecreëerd door de Gebruiker zelf als materiaal dat met of zonder gebruik van diensten van ANBI.nl, afkomstig is van andere bronnen of websites (de “Gebruikers Bijdrage(n).

Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Gebruikers Bijdragen wordt daarmee tevens bedoeld ANBI Bijdragen.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

(i) het bezoek aan de Website en (her)gebruik van de Gebruikers Bijdragen;

(ii) de registratie door de Gebruikers als bedoeld in artikel 7 (de “Registratie”);

(iii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Gebruikers Bijdragen (de “Inhoud”);

(iv) alle overige betrekkingen tussen ANBI.nl en de Bezoeker.

2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan de Website dan wel door registratie als Gebruiker. ANBI.nl adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat u de Website bezoekt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ANBI.nl zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 ANBI.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de Website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de Voorwaarden. Indien een Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Gebruiker te allen tijde zijn Registratie (doen) beëindigen.

3.2 ANBI.nl is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2 De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor Gebruikers jonger dan 18 jaar.

4.3 Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.4 ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van ANBI.nl.

Plaatsen van, verantwoordelijkheid voor Bijdragen van Gebruikers

4.5 De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikers Bijdragen op de Website te (doen) plaatsen. De door Gebruiker geplaatste Gebruiker Bijdrage geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker.

4.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Gebruiker Bijdrage. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat de Gebruiker Bijdrage juist en volledig is (dus niet gemanipuleerd, bewerkt of getruct) en voldoet aan deze Voorwaarden. Tevens staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruikers Bijdrage door de Gebruiker zelf is geschreven, gefotografeerd, gefilmd, en dat eventueel voor plaatsing van de Gebruiker Bijdrage op de Website benodigde toestemmingen van derden (waaronder de auteursrechthebbenden als fotografen) zijn verkregen. Door plaatsing garandeert de Gebruiker dat de Gebruiker Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Gebruiker Bijdrage.

4.7 De Gebruiker vrijwaart ANBI.nl van alle schade en kosten die ANBI.nl lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door de Gebruiker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van ANBI.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door ANBI.nl gestelde regels of aanwijzingen.

4.8 ANBI.nl zal de Inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Gebruikers niet monitoren. ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruikers geplaatste Gebruikers Bijdragen. Bij een bezoek aan de Website zijn Bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Bezoeker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker ANBI.nl hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het contactformulier op www.anbi.nl

Externe internetpagina’s

4.9 De Website kan banners en links naar externe internetpagina’s bevatten of social media zoals Twitter, Facebook. ANBI.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. De privacystatement van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

Communicatiemiddelen

4.10 ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

4.11 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van ANBI.nl jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van de Website, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.

4.12 ANBI.nl draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

5.1 ANBI.nl adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

(i) gevoelige (persoonlijke) informatien (over geloofsovertuigingen) niet aan andere Bezoekers van de Website bekend te maken;

(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:

(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van ANBI.nl of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:

 • het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
 • het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van ANBI.nl of andere Bezoekers;
 • het wissen van bestanden op computers of systemen van ANBI.nl of andere Bezoekers;
 • het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers;
 • de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;

(ii) Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;

(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;

(iv) de Website te gebruiken voor het het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand of van shockerend materiaal zoals beelden van ongelukken en overleden personen;

(v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;

(vi) de Website zonder schriftelijke toestemming van ANBI.nl te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;

(vii) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van aanstootgevend materiaal;

(viii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;

(ix) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;

(x) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Gebruiker is gemaakt of waarvan de Gebruiker geen gebruik mag maken;

(xi) onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;

(xii) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3 Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

5.4 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Gebruiker in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker ANBI.nl hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het contactformulier.

5.5 Als er naar het oordeel van ANBI.nl indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 6 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft ANBI.nl het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

5.6 Als een Bezoeker naar het oordeel van ANBI.nl in strijd handelt met dit artikel 6, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die ANBI.nl kan nemen omvatten:

(i) het aanpassen, inkorten of verwijderen van door of namens de Gebruiker op de Website geplaatste Bijdrage(n);

(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;

(iii) het beëindigen van een Registratie; en

(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden.

5.7 ANBI.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien ANBI.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

5.8 Indien ANBI.nl een Registratie beëindigt, zal ANBI.nl hierover achteraf een melding versturen aan het bij haar bekende emailadres behorende bij die Registratie.

5.9 Bezoekers vrijwaren ANBI.nl van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van ANBI.nl, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door ANBI.nl gestelde regels en/of aanwijzingen die ANBI.nl aan de Bezoeker heeft gegeven.

6. Eigendomsrechten Website en Inhoud

Eigendomsrechten Website

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op de de format, het concept, de look&feel, en de naam van de Website bij ANBI.nl.

Eigendomsrechten Inhoud

6.2 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud bij diegene die de desbetreffende Bijdrage heeft geplaatst.

6.3 De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de Website staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.

6.4 ANBI.nl is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van Inhoud op de Website.

Gebruiksrechten Inhoud

6.5 Gebruikers respectievelijk ANBI.nl geven door het plaatsen van hun Gebruikers Bijdrage op de Website toestemming aan Bezoekers om die Gebruikers Bijdrage te raadplegen, daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken. Gebruik van de Inhoud van de Website voor commerciële of zakelijke doeleinden door Bezoekers is niet toegestaan.

6.6 (Her)gebruik van Gebruikers Bijdragen door Bezoekers, niet zijnde de Gebruiker die de Gebruikers Bijdrage op de Website heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

(i) naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk ANBI.nl die de Gebruikers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;

(ii) de Gebruikers Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt;

(iii) de Gebruikers Bijdrage mag worden bewerkt in afgeleide producten en diensten: en

(iv) elk nieuwe Bijdrage, al dan niet een nieuw werk of nieuwe creatie, dan wel een afgeleid product, wordt onder dezelfde voorwaarden als deze Voorwaarden gedeeld met Bezoekers.

6.7 Gebruikers geven ANBI.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het commercieel gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de Gebruikers Bijdragen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van ANBI.nl, waaronder publicatie in print en het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken waaronder in print), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.

Overig

6.8 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ANBI.nl.

6.9 ANBI.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en ANBI.nl verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via ons contacformulier, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

(i) een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;

(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;

(iii) uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat ANBI.nl met u in contact kan treden.

7. Registratie

7.1 Bezoekers kunnen zich registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het “Registratieformulier”) in te vullen en via de Website te versturen naar ANBI.nl . Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat ANBI.nl de (persoons)gegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. ANBI.nl neemt daarbij altijd de privacy in acht.

7.2 ANBI.nl behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. ANBI.nl zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie. Als opgenomen in artikel 6.6 (iii) kan ANBI.nl ook op een later moment overgaan tot beëindigen van de Registratie.

7.3 Indien ANBI.nl een Registratie goedkeurt, stuurt ANBI.nl de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Gebruiker. Voorzover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar een Bezoeker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde Bezoeker.

8. Gebruikersaccount

8.1 ANBI.nl kent Gebruikers een gebruikersaccount toe (het “Gebruikersaccount”). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

8.2 ANBI.nl koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruiker kan het wachtwoord zelf aanpassen.

8.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan ANBI.nl te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.

8.4 ANBI.nl slaat de door een Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in de aan het Gebruikersaccount gekoppelde ‘personalia’. Geregistreerde Gebruikers dienen de in de ‘personalia’ als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

9. Profiel

9.1 Iedere Gebruiker kan gekoppeld aan de Gebruikersaccount een eigen profiel aanmaken, waarin delen van de Inhoud en Bijdragen kunnen worden opgenomen. Iedere Bezoeker kan een aangemaakt profiel raadplegen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diverse delen van de Inhoud en Bijdragen die zijn opgenomen in een profiel.

10. Privacy en cookie statement

10.1 ANBI.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Het privacystatement van ANBI.nl is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.

10.2 ANBI.nl respecteert de privacy van de Bezoekers. ANBI.nl (Intervivos B.V.) heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1407079.

11. Slotbepalingen

11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. ANBI.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 18-11-2013.

Voordelen ANBI.nl

 • Onafhankelijk
 • Informatie over de ANBI regelgeving
 • Informatie over de giftenaftrek
 • Rekenmodules
 • Altijd het laatste ANBI nieuws
 • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 45,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie