Geen ANBI meer toch informatieplicht
6 februari 2015 Door: Peter Duijzend

Geen ANBI meer toch informatieplicht

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die niet meer kwalificeren of verzoeken tot intrekking van de ANBI-beschikking zijn toch verplicht uitkerings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven. Voor boekjaar 2013 is de deadline 1 mei 2015. De gegevens over 2014 moeten voor 1 september 2015 binnen zijn. ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi. Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.

Wanneer moet het ANBI formulier ontvangen zijn?

Het ingevulde formulier moet de Belastingdienst vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Waarom controleert de Belastingdienst voormalig ANBI’s?

De afgelopen periode zijn de voorwaarden om de status van ANBI te verkrijgen of te behouden uitgebreid in het kader van de versterking van de integriteit van ANBI’s en ter versterking van het publieksvertrouwen. Zo geldt voor ANBI’s per 1 januari 2014 de publicatieverplichting (het openbaar maken van diverse gegevens via internet).

1 Indien een ANBI niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status, wordt – al dan niet op verzoek van de instelling zelf – de ANBI-status ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat vanaf de datum met ingang waarvan de instelling niet meer als ANBI is aangemerkt de heffing van schenkbelasting wel aan de orde kan zijn. Daarom heeft het kabinet besloten, zoals bij de parlementaire behandeling van Overige fiscale maatregelen 2014 aan de orde is geweest, aan voormalige ANBI’s een informatieverplichting (renseigneringsverplichting) op te leggen.

2 In essentie houdt de informatieverplichting in dat die voormalige ANBI’s actief een lijst van door hen gedane schenkingen en een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen verstrekken aan de Belastingdienst. De informatieverplichting is van toepassing op elke instelling die met ingang van een na 31 december 2012 gelegen datum de ANBI-status heeft verloren of verliest. Bij deze datum is aangesloten omdat de publicatieverplichting is vastgelegd in Overige fiscale maatregelen 2013 dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. Het onderhavige besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015; de informatieverplichting zal voor het eerst van toepassing zijn over het kalenderjaar 2013.

Niet naleving informatieverplichting

Op niet-naleving van de informatieverplichting, kan een voormalig ANBI een boete krijgen van maximaal € 20.250. Hiervoor dient het aan de opzet of grove schuld van de voormalige anbi te wijten zijn dat de informatieplicht niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig is nagekomen.

Meer informatie: Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Uitvoeringsbesluit Successiewet