Giftenaftrek & wijzigingen ANBI-regelgeving
30 mei 2019 Door: Peter Duijzend

Giftenaftrek & wijzigingen ANBI-regelgeving

Na een evaluatie van de huidige giftenaftrekregeling en de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s heeft de Staatssecretaris van Financiën kenbaar gemaakt hoe hij de ANBI-regelgeving en de giftenaftrek wil verbeteren. Verbetering is noodzakelijk omdat de giftenaftrek nogal fraudegevoelig is. Hieronder een aantal concrete maatregelen die afgekondigd zijn.

Giftenaftrek

Contante giften aan ANBI’s zullen niet meer aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De goede doelen sector denkt dat de afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften geen invloed zal hebben op de geefbereidheid. Voor afschaffing van contante giften is wetswijziging nodig van artikel 6.39 Wet IB 2001.

Giften in natura

Giften van meer den € 2.500,- in de vorm van bijvoorbeeld schilderijen (giften in natura) moeten getaxeerd of schriftelijk onderbouwd worden. Op deze wijze is het aan de donateur om aan te tonen wat de waarde is van de schenking. Dit voorkomt administratieve problemen voor de Belastingdienst.

Verbeteren aangifteformulier

Vaak worden eenmalige giften aan ANBI’s niet goed opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. De Staatssecretaris denkt door het verbeteren van het invulveld in de aangifte inkomstenbelasting er al voor te kunnen zorgen dat de giftenaftrek beter verloopt. In de aangifte zal een donateur de ANBI moeten selecteren uit een lijst van het ANBI-register. Zodoende is direct duidelijk of de gift wel voor aftrek in aanmerking komt. Ook kan je direct zien of het een culturele ANBI betreft.  Zo kan voorkomen worden dat giften worden opgegeven aan organisaties die geen ANBI-status (meer) hebben.

Renseigneringsverplichting

Ook loopt er een pilot waarbij er sprake is van een terugkoppeling van goede doelen van ontvangen giften (renseigneringsverplichting). Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de vooringevulde aangifte.

Herroepelijke giften

Met de goede doelen sector is afgesproken dat zij melding gaan maken als grote giften zonder goede reden worden herroepen. Bij vermoeden van fraude zal ook voor lagere bedragen melding worden gedaan.

Liquidatiebepaling statuten

ANBI’s zijn nu verplicht om in de statuten op te nemen dat bij opheffing van de ANBI een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. De term soortgelijk is onduidelijk voor de praktijk. De staatssecretaris stelt voor om de term ‘soortgelijk doel’ te laten vervallen voor gewone ANBI’s. Voor culturele ANBI’s blijft wel gelden dat na de liquidatie het resterende liquidatiesaldo moet worden besteed aan cultuur. Dit vanwege de multiplier die geldt voor culturele giften.

Bestedingscriterium (anti-oppoteis)

Het bestedingscriterium staat in artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Samengevat mag een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het realiseren van haar doelstellingen. Het is een open norm. Er volgt een handleiding die verduidelijking kan bieden voor ANBI’s.

Afrekenen voor ex-anbi’s

Organisaties die geen ANBI-status meer hebben worden Ex-ANBI’s genoemd. ANBI’s waarvan de ANBI-status na 2012 is vervallen, zijn informatieplichtig over de door hun gedane schenkingen zolang hun vermogen hoger is dan € 25.000 (renseigneringsdrempel). Deze regelgeving is voor de ex-anbi en de Belastingdienst nogal uitvoeringsintensief. Het aantal ex-ANBI’s waarop de Belastingdienst toezicht moet houden, wordt steeds groter. Er wordt voorgesteld om een afrekenmoment te introduceren voor de ontvangen fiscaal gefaciliteerde giften/schenkingen voor (nieuwe) ex-ANBI’s. Na afrekening is geen controle meer noodzakelijk. Wat mij betreft kan de staatssecretaris beter voorstellen dat Ex-ANBI’s geliquideerd moeten worden. Een batig saldo zal dan op grond van de statuten toekomen aan een andere ANBI.

Slot

Een aantal voorstellen zijn hierboven behandeld. In totaal zijn er 16 verbetervoorstellen gedaan. Een aantal zullen er de komende tijd uitgewerkt worden. Wij zullen met Prinsjesdag 2019 zien welke maatregelen vanaf volgend jaar gaan gelden.