Overzicht van de fiscale faciliteiten voor ANBI’s
15 november 2013 Door: Duijzend

Overzicht van de fiscale faciliteiten voor ANBI’s

Hieronder treft u een overzicht aan van de fiscale faciliteiten die gelden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Deze zijn hieronder per afzonderlijke belastingwet vermeld.

Wet inkomstenbelasting 2001

 • Giftenaftrek voor niet periodieke giften aan ANBI’s voor zover meer dan 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en minder dan 10% van dat inkomen;
 • Onbeperkte giftenaftrek voor periodieke giften;
 • Verhoging met 25% (maar ten hoogste met € 1250) van de bij de giftenaftrek in aanmerking te nemen giften aan als culturele instelling aangemerkte ANBI’s. Het voor eenmalige giften geldende plafond (zie hiervoor) wordt verhoogd met het extra bedrag dat door toepassing van deze multiplier ter zake van eenmalige giften aan dergelijke instellingen in aanmerking wordt genomen.

Successiewet 1956

 • Vrijstelling erfbelasting voor verkrijging door ANBI krachtens erfrecht;
 • Vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen aan een ANBI;
 • Vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen door een ANBI;
 • Vrijstelling voor winsten tot € 15.000 (voor alle stichtingen en verenigingen, dus ook voor ANBI’s);

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 • ANBI’s die hoofdzakelijk met vrijwilligers werken mogen voor die vrijwilligers een fictieve beloning (niveau minimumloon) aftrekken van de winst, indien voldaan wordt aan de overige voorwaarden;
 • Giftenaftrek voor schenkingen aan ANBI’s tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000;
 • Verhoging met 50% (maar ten hoogste met € 2500) van de bij de giftenaftrek in aanmerking te nemen giften aan als culturele instelling aangemerkte ANBI’s;
 • Optionele integrale belastingplicht voor ANBI’s die als culturele instelling zijn aangemerkt;
 • ANBI’s die als culturele instelling zijn aangemerkt mogen een bestedingsreserve vormen ten laste van de winst (besteding binnen vijf jaar);
 • Fondswerversaftrek, indien voldaan wordt aan de voorwaarden

Wet belastingen op milieugrondslag

Teruggaaf van 50% van de in rekening gebrachte energiebelasting, mits de ANBI’s niet werkzaam zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs, geen publiekrechtelijke lichamen zijn en de werkzaamheden (nagenoeg) geheel worden verricht door vrijwilligers.

Geef een reactie