Periodiek schenken

periodiek schenken

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Wat zijn de voordelen voor mij als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.

Wat zijn de voordelen voor de ANBI’s?

De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?

Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moest tot 2013 nog bij notariele akte. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst.  U kunt dit direct online regelen door uw eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen>>>.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. Let op! U moet schriftelijk overeengekomen met de ANBI dat u ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillig werkloos worden, faillisement of geen ANBI meer zijn van de instelling.

Gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen.  Van rentedragend worden is volgens de Hoge Raad geen sprake indien rente is verschuldigd wegens vertraging in de nakoming. De uitleg van de Belastingdienst lijkt niet geheel in lijn met de Hoge Raad uitspraak: ECLI:NL:PHR:2012:BY8161.

Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst periodieke gift

Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee! De schenking/jaarlijkse uitkering moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en de ANBI zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst voldaan worden. Als partijen hier niet alert op zijn, lopen zij zelfs het risico om eveneens niet te voldoen aan de vast en gelijkmatigheidsvereiste waardoor er gedurende de looptijd veel minder aftrekbaar is voor de schenker.

 

Voordelen ANBI.nl

  • Onafhankelijk
  • Informatie over de ANBI regelgeving
  • Informatie over de giftenaftrek
  • Rekenmodules
  • Altijd het laatste ANBI nieuws
  • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 45,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie