Publicatieplicht: Informatieverstrekking door anbi’s via internet
16 november 2013 Door: Duijzend

Publicatieplicht: Informatieverstrekking door anbi’s via internet

Tijdens de parlementaire behandeling van de Geefwet is uitgebreid aandacht besteed aan de verantwoording en transparantie van ANBI’s. Dit heeft geleid tot het aannemen van een motie waarin vanuit het publieksbelang meer (gratis) transparantie wordt geëist van anbi’s. Om vanaf volgend jaar aangemerkt te worden of om de ANBI status te behouden moet een ANBI haar gegevens via internet openbaar maken. De publicatieplicht geldt in beginsel voor alle ANBI’s. Er gelden echter wel een aantal (tijdelijke) uitzonderingen op deze hoofdregel.

De publicatie verplichting geldt (nog) niet voor:

  • Publiekrechtelijke lichamen zoals gemeentes en provincies aangezien zij van rechtswege kwalificeren als een ANBI;
  • Er is een tijdelijke uitzondering opgenomen voor kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij zijn verenigd. Kerkgenootschappen hoeven pas met ingang van 1 januari 2016 te voldoen aan de verplichting tot publicatie op internet. Dit omdat zij op dit moment nog niet beschikken over een eigen RSIN-nummer.

ANBI’s kunnen de vereiste informatie via hun eigen website publiceren of de informatie ontsluiten via www.anbi.nl. Er zijn geen specifieke voorschriften opgenomen over de wijze van publicatie op internet. Het staat de ANBI vrij in de informatieverschaffing de gewenste mate van transparantie te kiezen zolang het maar publiceert wat er minimaal gevraagd wordt. Om de toegankelijkheid van de te publiceren gegevens te bevorderen, zal in het ANBI-register van de Belastingdienst een hyperlink worden opgenomen naar de pagina waarop de ANBI haar gegevens publiceert.

 

Naam, RSIN en contactgegevens

Vanaf 1 januari 2014 gaat het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer een belangrijke rol spelen voor bijvoorbeeld de giftenaftrek. Verder moet het duidelijk zijn hoe u contact op kan nemen met een ANBI.

 

Doelstelling en beleidsplan

Anbi’s moeten kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden van de instelling beschrijven ANBI’s zijn altijd al verplicht geweest om een beleidsplan te hebben. Nu moet het beleidsplan inzichtelijk gemaakt te worden. Hierbij mag een ANBI volstaan met een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan.

 

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van bestuurders

ANBI’s moeten de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van bestuurders publiceren. Met bestuur wordt het statutaire bestuur bedoeld. Bij de samenstelling van het bestuur gaat het vooral om het vermelden van de functies waaruit het bestuur is samengesteld en de daarbij toegekende bevoegdheden. Het bekend maken van het beloningsbeleid is niet beperkt tot de beloningen van de bestuurders, maar is van toepassing voor het volledige in dienst zijnde personeel van de ANBI. Voor deze laatste mag een ANBI volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.

Inzage in activiteiten

Een ANBI moet een verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten publiceren. Dit verslag dient ten minste jaarlijks uitgebracht te worden. Let op het gaat hier om een verslag en niet om de geboekte resultaten. Van belang is dat een ANBI via het verslag verantwoording aflegt over haar inspanningen. Wat gebeurd en met het geld.

 

Financiële administratie

ANBI die fondsen werven zijn verplicht tot publicatie van de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Volgens de staatssecretaris van Financiën hoeft niet de volledige balans en resultatenrekening opgenomen te worden maar kan worden volstaan met een samenvatting.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen zijn slechts verplicht tot het publiceren van de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. Dit laatste is opgenomen om inzichtelijk te maken of een ANBI niet te veel vermogen aanhoudt.

Een ANBI moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren. Als uw boekjaren lopen per kalenderraar dus van 1 januari tot en met 31 december dan betekent dit dat de ANBI op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het boekjaar 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2014.

U kunt direct uw ANBI aanmelden op www.anbi.nl om te voldoen aan de nieuwe regelgeving>>>. Na aanmelding wordt uw internetadres getoond op uw profielpagina. Dit adres kunt u doorgeven aan de Belastingdienst.

 

 

One thought on “Publicatieplicht: Informatieverstrekking door anbi’s via internet

Geef een reactie