Publicatieverplichting

Weet waaraan u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Vragen die wellicht bij u opkomen zijn:

 • Passen de doelstellingen van een organisatie bij uw wensen, overtuigingen en/of idealen?
 • Wat heeft de ANBI tot nu toe bereikt?
 • Wat willen ze bereiken en waarom verdienen zij uw steun?
 • Welk percentage van uw schenkingen komt terecht bij de doelstellingen van het goede doel?
 • Hoe is het bestuur georganiseerd en is er personeel in dienst?
 • Hoe kunt u contact leggen met de ANBI?
 • Hoe kunt u (financieel) steunen?

Het gaat dus om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. De verstrekking van die informatie via internet is vanaf 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Om de ANBI status te krijgen moet de ANBI in het bezit zijn van een beleidsplan en haar financiële verslaglegging op een bepaalde vastleggen. Vanaf 2014 moet deze informatie ook openbaar gemaakt worden (Publicatieverplichting). Deze informatie moet u gratis via internet ter beschikking worden gesteld. Op ANBI.nl kunt u informatie terugvinden die ANBI goede doelen moeten publiceren.

Publicatieverplichting: Welke informatie moet een ANBI publiceren?

Welke informatie moet er op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 minimaal gepubliceerd worden door een ANBI? Dit zijn de volgende gegevens:

 • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
 • KVK en/of RSIN nummer.
 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  • Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
  • Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
 • De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.

De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.

Wilt u direct voldoen aan de verplichtingen en heeft u geen website dan kunt u zich aanmelden op www.anbi.nl>>>

Voordelen ANBI.nl

 • Onafhankelijk
 • Informatie over de ANBI regelgeving
 • Informatie over de giftenaftrek
 • Rekenmodules
 • Altijd het laatste ANBI nieuws
 • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 45,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie