ANBI profiel

Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus
Ook genoemd (handelsnaam)
Huismus Bescherming Nederland
Zoeknaam
Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus
Statutaire zetel
-
KvK nummer
37156771
RSIN
821360280
Activiteiten
Het doel van Huismus Bescherming Nederland is het beschermen van de Huismus en haar habitat in de meest brede zin. Daarbij is heel Nederland het werkterrein
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van Huismus Bescherming Nederland is het bescherming van de Huismus en haar habitat in de meest brede zin. Daarbij is heel Nederland het werkterrein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE STATUTAIRE DOELSTELLING; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Het daadwerkelijk beschermen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Het opbouwen van een netwerk van liefhebbers en kenners van huismussen, waaronder schrijfsters, filmers, wetenschappers (ook uit buitenland, WGUS), journalisten, kinderen die een spreekbeurt moeten houden, vogelwerkgroepen, bestuurders, enzovoort enzoverder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Het verzamelen, bestuderen en verder verspreiden (indien toegestaan) van al bestaand en nieuw wetenschappelijk onderzoek, alsmede het laten doen van onderzoek aan de \"eigen\" populatie , het doen van eigen onderzoek en inventarisaties via citizen science project \"ZetDeHuismus\" en het adviseren bij wetenschappelijk onderzoek door derden zowel in binnenland als in buitenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Het observeren, en via beeld- en geluidsdragers registreren, van het leven van en rond de Huismus en habitat alsmede het onder begeleiding toe laten van derden die soortgelijks doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Het stimuleren van aandacht voor de Huismus, haar habitat, de aanleg en het behoud van geschikte habitats, onder meer door te publiceren en door bijdragen te leveren aan publicaties als De Soortenstandaard van de Huismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Het uitwisselen van de in 2 en 3 verzamelde informatie en materialen binnen het onder 1 genoemde netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Het daadwerkelijk beschermen en doen toenemen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. Hierbij zullen onder anderen de onder 3 en 4 genoemde gegevens gebruikt worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wijze waarop doel behaald wordt
STATUTAIRE BESCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP DE STICHTING TRACHT HAAR DOELSTELLING TE BEREIKEN; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door de aantallen huismussen, de kennis over huismussen en de habitats van huismussen in Nederland te doen toenemen door:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (a) in het gehele land plekken te creëren waar de leefomstandigheden zodanig zijn dat huismussen zich er in levensvatbare groepen willen vestigen en zich er kunnen voortplanten, of door daarin een bijdrage te leveren, waarbij het erf van xxx de inspiratiebron of een voorbeeld zijn; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (b) de kolonie huismussen op het het erf van xxx zodanig te ondersteunen dat de groep jaarlijks kans blijft zien uit te zwermen over omliggend gebied, zoals dat ook al sinds negentienhonderd achtennegentig gebeurt; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (c) onderzoek te stimuleren, te doen, en te laten doen, aan de kolonie huismussen op het erf van xxx, alsmede aan de overige kolonies die naar aanleiding van het werk van de stichting zullen gaan ontstaan en aan reeds bestaande groepen en kolonies huismussen; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (d) het gedane huismussen onderzoek, alsmede reeds bestaand huismussen onderzoek, zo veel als mogelijk via het internet openbaar beschikbaar te stellen voor iedere geïnteresseerde; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (e) particulieren te ondersteunen met advies ter plaatse, daadwerkelijke hulp en het in bruikleen geven van hulpmiddelen, alles ten behoeve van het ontwikkelen van een huismusvriendelijke omgeving op hun erf, met als doel op deze wijze door het hele land uitzwermende kolonies te creëren; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (f) een website, webcam, forum, blog en wat dies meer zij te hebben waarop informatie over huismussen te vinden is, alsmede over de stichting en over de particulieren die, al dan niet in samenwerking met de stichting, een huismussentuin ontwikkelen of ontwikkeld hebben. Daarnaast zullen soortgelijke initiatieven, of initiatieven die aansluiten bij het doel van de stichting via deze website eveneens een plek krijgen, alles met het doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en enthousiast te maken voor de doelstelling van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 lid l(a); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (g) informatie te verstrekken onder meer middels folders en krantartikelen, over de wijze waarop huismussen leven, de wijze waarop men de huismus kan helpen overleven en broedsucces kan bevorderen, de wijze waarop men schade aan de huismus alsmede de huismuspopulatie kan voorkomen, en alle andere informatie die verband houdt met de huismus of met het doel van de stichting; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (h) samen te werken en kennis te delen met soortgelijke organisaties als de stichting, alsmede met particulieren en deskundigen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Dierenwelzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Liset Karman
Voorzitter
Geen
Cees Keyer
Bestuurslid
Geen
Frans van der Veek
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.huismusbescherming.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000