ANBI profiel

Stichting De Kanselarij

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Kanselarij
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Leeuwarden
KvK nummer
41004054
RSIN
800329235
Activiteiten
Het in standhouden van de monumentale Kanselarij te Leeuwarden gebouwd 1566-1571.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt haar in eigendom zijnde panden ter beschikking aan de stichting De Nieuwe Kanselarij die het gebouw De Kanselarij exploiteert. Het bestuur houdt zich nagenoeg geheel bezig met het beheer en de financiering daarvan.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door al datgene wat de oprichters ter gelegenheid van de oprichting van de onderhavige stichting daaraan zullen overdragen en uit hetgeen daaraan verder bij erfstelling, legaat, schenking of anderszins mocht worden toegevoegd. De inkomsten van de stichting bestaan uit: a. de rente van het vermogen b. subsidies en bijdragen c. opbrengsten uit verhuur d. alle andere door wettige middelen verkregen baten
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Kleasterdyk 3 a
9041VH Berltsum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000