ANBI profiel

Stichting DOB Equity

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting DOB Equity
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
28086528
RSIN
808839172
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel, onafhankelijk van landsgrenzen, religie of ideologie: a. het bevorderen van een structurele vooruitgang in het welzijn van mensen die in armoede leven, onder meer door middel van het participeren in en ondersteunen van sociale innovatieve projecten en/of initiatieven die kans -bieden op het aanpakken van maatschappelijke problemen op basis van een duurzaam verdienmodel; b. het verstrekken van leningen en garanties, het verbinden van de Stichting en het bezwaren van activa van de Stichting ten behoeve van de Stichting, Stichting DOB Tree of enige andere Algemeen Nut Beogende lnstelling; c. het aangaan van alle hiermee samenhangende rechtshandelingen, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt ofdaartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk mede kan zijn begrepen het deelnemen in en/of besturen van andere rechtspersonen. Bij de realisatie van haar doelstelling zal de Stichting er naar streven: a. het lijden van mensen te verlichten; b. leven en gezondheid van mensen beschermen en het respect voor ieder mens te garanderen; c. natuur en leefomgeving van mensen beschermen en herstellen. 2. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van: a. financiele ondersteuning door het verstrekken van leningen of het verschaffen van aandelenkapitaal en het doen van donaties; b. niet-financiele ondersteuning op het gebied van management, bedrijfsvoering, netwerkontwikkeling en technische expertise; c. organisatie en ondersteuning van evenementen en bijeenkomsten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
IJsseldijk 1
8194LA Veessen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0578631111
WWW adres
http://www.dobequity.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
-