ANBI profiel

Stichting Jacob Bakker

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Jacob Bakker
Ook genoemd (handelsnaam)
Jacob Bakker
Zoeknaam
Stichting Jacob Bakker
Statutaire zetel
Schagen
KvK nummer
64587452
RSIN
855732210
Activiteiten
Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de navolgende algemeen nutbeogende instellingen: I. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, met adres Scheveningseweg 58, 2517 KW ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40407319, hierna te noemen: \"Dierenbescherming\": ________________________________________ II. de stichting: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, statutair gevestigd te IJmuiden, met adres Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41199789, hierna te noemen: \"KNRM\"; ________________________________________ III. de stichting: Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, met adres Koninginnegracht 7, 2514 AA ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34219945, hierna te noemen \"ALS\". 2 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 3 de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - alle jaarlijkse vruchten van het door haar beheerde vermogen onder aftrek van gemaakte kosten uit te keren; - ten minste 90% van voornoemde uitkeringen zal uitgekeerd worden aan algemeen nut beogende instellingen;
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Glas, Piet
Bestuurslid
Geen
Kroon, Jacob
Bestuurslid
Geen
Koning, Edgar Willem
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Fabiolalaan 6
8072CN Nunspeet
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000