ANBI profiel

Stichting kasteel dromen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting kasteel dromen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Lelystad
KvK nummer
83367772
RSIN
862847151
Activiteiten
organiseren van sponsoring voor extra activiteiten en middelen voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting is vanuit idealistische motieven opgericht om de extra\'s te kunnen bekostigen waar vanuit de praktijk behoefte aan is. De naam Kasteel Dromen verwijst naar de dromen die er zijn voor het aanbod aan kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit de stichting vinden we het dan ook belangrijk dat we goed luisteren naar de dromen en wensen van de doel¬groep waar we ons voor inzetten.
Wijze waarop doel behaald wordt
De inkomsten voor de stichting worden verworven door middel van: - Fondsenwerving; - Uitvoeren van fondsenwervende acties; - Giften en donaties van particuleren. Aanvragen voor financiering van een project kunnen schriftelijk worden ingediend. De secretaris toetst van elke projectaanvraag of deze past binnen de doelstelling van de stichting, al dan niet in overleg met andere bestuursleden. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats bijvoor-beeld door overleg met de aanvrager of een persoonlijk bezoek aan de instelling. Op basis van alle informatie be¬spreekt de secretaris de aanvraag met het bestuur. Het bestuur neemt een besluit tot honoreren (al dan niet onder voorwaarden) of afwijzen van de aanvraag. De overwegingen en het besluit worden in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. Aan de hand van de bespreking in het bestuur zullen in de loop van de tijd criteria kunnen worden gefor¬muleerd aan de hand waarvan een aanvraagformulier kan worden opge¬steld. We doen uitkeringen bij toereikende middelen en gaan ervan uit, dat de financiële middelen per jaar volledig worden besteed en dat het niet nodig is om geld te reserveren voor besteding in toekomstige jaren. We kunnen ons wel voorstellen, dat een projectaan¬vraag net voor de jaar¬wisseling wordt gehonoreerd en pas na de jaar¬wisseling wordt uitge¬voerd. Dat zal in het jaarverslag als zodanig worden vermeld.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dunja Sardi ten Oort
Voorzitter
Geen
Mike de Wit
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De groene Velden 165
8211 BD Lelystad
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000