ANBI profiel

Stichting Keijzer Frankema Leen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Keijzer Frankema Leen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Harlingen
KvK nummer
92792235
RSIN
866174412
Activiteiten
Het ondersteunen van initiatieven, projecten, instellingen en/of personen op het gebied van onderwijs, wetenschap en onderzoek, cultuur en gezondheidszorg en natuur
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het in brede zin bevorderen van het algemeen nut, meer in het bijzonder door het ondersteunen van initiatieven, projecten, instellingen en/of personen op het gebied van onderwijs, wetenschap en onderzoek, cultuur en gezondheidszorg en natuur, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het financieel of op andere wijze ondersteunen van (andere) algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, danwel een regeling die daarvoor in de plaats treedt, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting kan alle vermogensbestanddelen, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot (certificaten van) aandelen, registergoederen en kunstvoorwerpen, op eigen naamverkrijgen, beheren, bezwaren, vervreemden, schenken, beleggen en herbeleggen en alle aan deze vermogensbestanddelen verbonden rechten uitoefenen alsmede kunstvoorwerpen inkopen, als schenking of gift aanvaarden en dergelijke kunstvoorwerpen ter uitleen ter beschikking stellen aan musea of vergelijkbare instellingen.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.H. Meppelink
Voorzitter
Onkostenvergoeding
J.P. Steenhuis
Penningmeester
Onkostenvergoeding
S.L. Korteland
Secretaris
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Witte Paal 332 c
1742 LE Schagen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-