ANBI profiel

Stichting Little Better

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Little Better
Ook genoemd (handelsnaam)
Little Better Foundation
Zoeknaam
Little Better
Statutaire zetel
Dordrecht
KvK nummer
64610586
RSIN
855742811
Activiteiten
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
• Een veilige basis en sociale omgeving (voedsel, huisvesting, familie, vrienden) voor kinderen creëren/faciliteren en behouden, zodat ze een hoopvolle toekomst hebben, en vanuit deze veilige basis meer kinderen (met name kansarme/achtergestelde kinderen en/of kinderen in een moeilijke situatie) in binnen- en buitenland de kans geven om zichzelf te ontplooien / het beste uit zichzelf te halen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, werk, sport en vrije tijdsbesteding. • Het bieden van afleiding en plezier aan met name kansarme/achtergestelde kinderen en/of kinderen in een moeilijke situatie. • Hulp bieden aan andere doelgroepen (of kinderen) in binnen- en buitenland daar waar de nood hoog is (armoede, gezondheid, geweld), in speciale of dramatische gevallen of andersoortige hulp in de ruimste zin des woords. en om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
LITTLE BETTER FOUNDATION gaat haar doelstellingen in het buitenland op korte termijn met name bereiken door middel van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen die tevens, net zoals de stichting, tot doel hebben om hulp te bieden aan kinderen en in specifieke gevallen aan andere doelgroepen. In geval van een in het buitenland gevestigde instelling zal het bestuur, alvorens over te gaan op financiële ondersteuning, kijken naar het trackrecord van minimaal 2 à 3 jaar met de daadwerkelijk gerealiseerde projecten van de betreffende instelling. Naast financiële ondersteuning is LITTLE BETTER FOUNDATION voornemens om ook zelf betrokken te zijn bij projecten in het buitenland, waarbij te denken valt aan het bezoeken van een locatie, meedenken met opzetten/uitvoeren van een project tot daadwerkelijk ‘handen uit de mouwen’ steken. Op langere termijn zal LITTLE BETTER FOUNDATION mogelijk ook zelfstandig projecten gaan opzetten in het buitenland. In Nederland zal de stichting, naast financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen, tevens zelf gerichte acties/projecten opzetten om haar doelstellingen te verwezenlijken, waarbij mogelijk in overleg met andere anbi’s. Hierbij wordt voor 2015/2016 gedacht aan minimaal 1 van de volgende projecten: • een “kerst-actie”: voedsel en/of cadeaus inzamelen voor kinderen van de voedselbank en/of voor kinderen met ouders in detentie en/of voor kinderen van vluchtelingen; • een “(kerst-)wensboom-actie”: wensen verzamelen van kinderen van de voedselbank en/of van kinderen met ouders in detentie en/of van kinderen van vluchtelingen, en vervolgens een aantal wensen verwezenlijken; • een dagje uit organiseren voor kinderen van de voedselbank en/of voor kinderen met ouders in detentie en/of voor kinderen van vluchtelingen. • Een “schoolpakket-actie” voor kinderen van de voedselbank en/of voor kinderen met ouders in detentie en/of voor kinderen van vluchtelingen: bij start schooljaar een pakket overhandigen met divers benodigd schoolmateriaal voor de (middelbare) school, bijvoorbeeld schriften, etui, agenda, kaft-papier, lineaal, rekenmachine etc. In 2015 zal hiervoor de ANBI-status worden aangevraagd. In de jaren 2015/2016 (en mogelijk tevens de jaren daarna) zal voornamelijk financiële ondersteuning worden verleend aan: In Nederland: • Voedselbanken (www.voedselbankennederland.nl).heeft ANBI-status; • Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).heeft ANBI-status; • VluchtelingenWerk Nederland (vluchtelingenwerk.nl).heeft ANBI-status; • Stichting Jarige Job (www.jarige-job.nl).heeft ANBI-status. In buitenland: • Free a Girl (www.freeagirl.nl): noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden, veelal in Azië. Heeft ANBI-status. • SOS Kinderdorpen (www.sos-kinderdorpen.nl); kinderen zonder ouders of veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een SOS-kinderdorp. Heeft ANBI-status • Stichting Hill Tribes’ Childeren (hilltribeschildren.nl): kleinschalig kindertehuis in Thailand. Heeft ANBI-status. • Stichting YuYaYu (www.yuyayu.nl): richt zich op de situatie van kansarme kinderen in Zuid-Amerika (Peru). De stichting helpt scholen en kinderdagverblijven op weg zodat kinderen verzorging en onderwijs krijgen. Heeft ANBI-status. Little Better Foundation is voornemens om in het jaar 2015/2016 circa één a twee grotere financiële bijdragen aan één of twee stichtingen te geven. Daarnaast zullen een aantal kleinere donaties worden gedaan. In geval van financiële ondersteuning zal de procedure in de meeste gevallen er als volgt uit zien (vanaf een bijdrage van 5.000 euro): • De voorkeur van LITTLE BETTER FOUNDATION gaat er naar uit om zoveel mogelijk een specifiek en/of afgebakend project en/of product binnen een van bovenstaande instellingen financieel te ondersteunen. Tezamen met de hoogte van de financiële bijdrage tracht Little Better Foundation hiermee een zichtbaar ‘verschil’ te kunnen maken (een beetje beter!). Als richtlijn valt te denken aan 5 à 10 % van de jaarlijkse uitgaven van de betreffende stichting, uitzonderingen kunnen hierop worden gemaakt (bijvoorbeeld bij een eenmalig project of opstartproject met eenmalig hogere kosten). • De mogelijk te steunen stichting wordt op hoofdlijnen (financieel) doorgelicht op betrouwbaarheid: anbi-status/bewijs van charity, statuten, financieel overzicht (salaris directeur, overhead-kosten), trackrecord van minimaal 2 à 3 jaar van daadwerkelijk uitgevoerde projecten, etc. Bij stichtingen in het buitenland wordt in ieder geval minimaal het trackrecord getoetst. • Er vindt minimaal een persoonlijk (telefoon)gesprek plaats tussen een bestuurslid van de Little Better Foundation en een bestuurslid of directeur of (project)manager/medewerker van de mogelijk te steunen stichting, waarbij onder meer overeenstemming zal moeten worden bereikt over de voorwaarden van steun. • In eerste instantie zal een deel van de toegezegde financiële ondersteuning worden overgemaakt. Voorts zal als check gevraagd worden naar film-/foto-materiaal en/of nieuwsbrieven etc. van het betreffende project/product. Bij voldoende borging zal het bestuur besluiten om de restant betaling over te maken. Per geval van toegezegde financiële ondersteuning wordt bepaald welk deel vooraf en welk deel na de check wordt overgemaakt.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Mensenrechten

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Liane Okhuijsen
Voorzitter
Geen
Patricia Keuning-Taapken
Secretaris
Geen
Ingrid van Gilst
Penningmeester
Geen
Jeremy Evans
Bestuurslid
Geen
Kim van Baaren
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Elzenlaan 50
3319XC Dordrecht
Postadres
-
Dordrecht
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000