ANBI profiel

Stichting Luis in de Pels

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Luis in de Pels
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Luis in de Pels
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
64076490
RSIN
855511801
Activiteiten
SBI-code: 94995 - Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie) SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Het bevorderen en ondersteunen van
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Luis in de Pels, constaterende dat: • kwalitatief goede journalistieke berichtgeving over het proces van lokale besluitvorming door de lokale en regionale media de laatste jaren helaas is afgenomen; • informatie over de lokaal beleid vanuit de lagere overheden zelf wel is toegenomen, maar door zijn aard bepaald (immers afkomstig van de overheid zelf) weinig kritisch van toon en aard is; • door deze toename van berichtgeving een vorm van onevenwichtigheid is ontstaan in het aanbod van informatie over lokale zaken en er een steeds eenvormiger beeld ontstaat over de politiek onder de burgers van de regio Haaglanden; en overwegende dat: • berichtgeving over de lokale politiek door de lokale en regionale journalistiek van essentieel belang is voor een gezonde lokale democratie; • macht altijd vraagt om voldoende tegenmacht, teneinde machtsmisbruik te voorkomen; • lokale overheden er de komende jaren steeds meer uitvoeringstaken bij zullen krijgen in het kader van de decentralisatie; besluit tot het instellen van een fonds voor lokale journalistiek, met als doelen: • het tijdelijk financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek in de vorm van de inzet van journalistieke professionals die na een eerste periode uiteindelijk zelf door de aanvrager structureel worden ingezet; • het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek inzake overheidsdossiers in de vorm van incidentele aanvragen;
Wijze waarop doel behaald wordt
De projecten kunnen deels worden gefinancierd uit het vermogen van de Stichting zelf, dat op haar beurt afkomstig is uit private en publieke bronnen. Voor een ander deel kunnen projecten gefinancierd worden door derden, bijvoorbeeld specifiek op dat projectdoel gerichte publieke en private fondsen, zoals fondsen voor media of voor lokale initiatieven. De Stichting kan de aanvragen bij derden-fondsen namens de projectaanvrager verzorgen. Ten slotte verlangt de Stichting dat de aanvrager ook zelf zijn eigen medium pro actief inzet voor het werven van donaties onder lezers, kijkers of luisteraars en dat deze donaties onderdeel uitmaken van de totale financiering. De eigen stakeholders kunnen hiervoor bijdragen storten op de rekening van de stichting onder vermelding van het project. • Privaat vermogen. Dit betreft eigen middelen van de Stichting, bestaande uit schenkingen, legaten en algemene donaties van particulieren en instellingen. Het reeds toegezegde startkapitaal voor de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2017 bedraagt € 50.000. • Publieke financiering. Dit beoogt structurele financiële bijdragen vanuit lokale overheden of mediafondsen, die aangeven te hechten aan onafhankelijke media vanuit democratisch perspectief, bijvoorbeeld door een deel van communicatiebudgetten of fondsvermogen te bestemmen voor de onafhankelijke journalistieke informatie- en nieuwsvoorziening over lokaal bestuur. • Projectfinanciering via fondsen. Het gaat hier om via de Stichting aan te vragen bijdragen van publieke en private fondsen van derden, die aansluiten bij het doel van het ingediende project. • Eigen financiering van de aanvrager. Een nader door de Stichting te bepalen eigen bijdrage van de aanvrager door inzet van de eigen media bijvoorbeeld via crowdfunding onder lezers, luisteraars, kijkers en andere stakeholders. Zij kunnen als stakeholders via de Stichting hun projectbijdrage storten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hans Gortworst
Bestuurslid
Geen
Maarten Verhoef
Penningmeester
Geen
Arne Westerhof
Secretaris
Geen
Dick Brongers
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Eisenhowerlaan 124
2517 KM Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-3380500
-
WWW adres
http://www.anbi.nl/stichting-luis-in-de-pels

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-