ANBI profiel

Stichting OIDEC International

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting OIDEC International
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
84154756
RSIN
863115287
Activiteiten
Stichting OIDEC International bevordert het welzijn van minder kansrijke mensen in de wereld door middel van de realisatie van uiteenlopende humanitaire projecten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is: a. om een cultuur van vrede en solidariteit te bevorderen, mede door middel van coördinatie van activiteiten van vrijwilligers in geselecteerde gebieden; b. om de bevestiging van de mensenrechten te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van meningsuiting en de ontwikkeling en bescherming van de menselijke waardigheid; c. om te intervenieren in oorlogsgebieden met neutrale humanitaire initiatieven ten behoeve van de slachtoffers en gewonden, in het bijzonder burgers, van gewapende conflicten en van al diegenen die de gevolgen kunnen ondervinden van genoemde conflicten (er zal geen afstemming zijn met een van de partijen die bij het conflict betrokken zijn en zorg wordt alleen en uitsluitend geboden op basis van geïdentificeerde behoeften en in de gebiedenwaar hulp het meest urgent en dringend is); d. het organiseren van interventies en het verlenen van hulp van humanitaire aard in situaties van min of meer spoedeisende aard en aan mensen die het slachtoffer zijn van natuurrampen, gewelddadige aardbevingen en terrorisme; e. om voedselprojecten te ontwikkelen ter ondersteuning van armoede, honger en ondervoeding en ter ondersteuning van de ontwikkeling van de landbouw; f. het bedenken van gezondheidsprojecten om ziekten te bestrijden en medische zorg en hulp te bieden aan iedereen, inclusief immigranten en vluchtelingen en in vluchtelingenkampen; g. het ontwikkelen van basis-, secundair en voortgezet onderwijs, professionele e sociaal-pastorale opleidingen; h. om opleidingscursussen te organiseren voor diplomatiek- consulaire, medisch- sanitaire entiteiten, voor gezondheid en hygiëne, agrovoeding, milieu, sport en maritieme veiligheid; i. het bedenken van multisectoriale sociale projecten ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen, voor vrouwen en ter bescherming van de zwakste lagen van de bevolking; j. het plannen en uitvoeren van civiele en/of stedelijke bouwwerken; k. het bevorderen van intercultureel begrip tussen volkeren, wetenschappelijke samenwerking tussen landen en staten, waardoor de vormen van samenwerking tussen deze landen wordt versterkt; l. het steunen van staten en hun diplomatieke vertegenwoordiging in buitenlandse staten; m. het bevorderen van humanitaire projecten om gevangenen te helpen vanwege oorlogssituaties; n. het helpen en ondersteunen van vluchtelingen- asiel- en migrantenkinderen en adolescenten, begeleid en onbegeleid en het bevorderen van hun bescherming en hun sociale insluiting, ook door de waarden van sport en sportieve activiteiten; o. het bevorderen van de bescherming tegen uitbuiting, geweld en alle vormen van discriminatie tegen kinder- en jonge migranten en vluchtelingen en tevens het bevorderen van: - onderwijs, zodat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs als fundamenteel mensenrecht; - de familie-eenheid; - toegang tot zorg; met als doel te voorkomen dat er een oorzaak ontstaat om uit het land van herkomst te vluchten; p. het ondersteunen van lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties ter preventie en het bestrijden van radicalisering en extremistische activiteiten.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. directe interventie in noodgebieden; b. het verzamelen en verzenden van humanitaire, voedsel- en medische hulp; c. het ontwerpen en bouwen van werken; d. het geven van trainingen; e. de promotie en organisatie van conventies, conferenties, vergaderingen, debatten, thematische festivals en/of evenementen in het algemeen die informatie en communicatie verspreiden, in het bijzonder om het menselijk bewustzijn en de gevoeligheid te ontwikkelen op het gebied van vrede, solidariteit, mensenrechten, arbeidsrecht, milieubescherming en het juiste gebruik van lokale hulpbronnen, ter voorkoming van: misdaden in het algemeen, terrorisme, mensenhandel, illegale stoffen en wapens, oneigenlijk gebruik van technologie; de selectie, opleiding en bijgevolg de tewerkstelling van vrijwilligers in de ambtenarij; f. lidmaatschap of aansluiting bij andere nationale en internationale organisaties di identieke of vergelijkbare doeleinden nastreven.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
17
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Ferdinando Negroni
Vice-voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Marcello Acciaro
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Massimiliano Morriconi
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Valentino Zanzarella
Penningmeester
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Mario Cardoni
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Fabio Rossi
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Sabato Orlando
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Federico Rossi
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Stephen Marka Yekeson
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Rokin 92-96
1012 KZ Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0031203085369
WWW adres
https://www.oidec.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
-