ANBI profiel

Stichting Serra Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Serra Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Serra Foundation
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
62203053
RSIN
854706021
Activiteiten
Serra Foundation helpt mensen om uit een afhankelijkheidssituatie te stappen en grip op hun leven te krijgen. Met haar kennis, ervaring en netwerk steunt de stichting projecten waardoor mensen zelf aan de slag kunnen en actief deelnemen aan de maatschappij
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Serra Foundation heeft als doelstelling om mensen te helpen uit hun achterstandsituatie te komen. Wij richten ons vooral op mensen in groepsverband die aandacht en ondersteuning nodig hebben op het gebied van gezond leven, psychosociale welzijn en toegang tot cultuur om zo die vooruitgang te realiseren. Serra Foundation steunt innovatieve projecten op medisch, cultureel en psychosociaal gebied waarbij ook de maatschappelijke verbinding positief beïnvloed raakt.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij werven als volgt: Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door (lijfrente)schenkingen, waaronder schenkingen . Daarnaast kan de stichting dividend ontvangen op de door haar gehouden certificaten van aandelen. Het stichtingsbestuur heeft evenwel geen invloed op deze (toekomstige) uitkeringen. Daarnaast kan het vermogen van de Stichting worden gevormd door andere giften, donaties, legaten subsidies en bedragen die als erfgenaam worden verkregen. Het beheer van het vermogen Het in een jaar ontvangen vermogen wordt zoveel mogelijk binnen datzelfde jaar, doch in ieder geval binnen een termijn van twaalf maanden na ontvangst uitgekeerd overeenkomstig de doelomschrijving. Het bestuur van de Stichting komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om te bepalen tot welke bedragen en aan welke goede doelen wordt uitgekeerd. Bij de beoordeling van de projecten wordt getoetst of deze in lijn zijn met de doelstelling en naar de kostenstructuur van het betreffende project. Deze moeten in een redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Zij hebben wel aanspraak op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. Zodra de stichting personeel in dienst neemt, wordt een beloningsbeleid van het personeel gepubliceerd. Financiële verantwoording: De Stichting publiceert binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar de balans, de staat van baten en lasten met een toelichting op de eigen internetsite.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marius Touwen
Bestuurslid
Geen
Ariëlla Kornmehl
Voorzitter
Geen
Dick Kievit
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lucas Bolwerk 6
3512 EG Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0621361641
WWW adres
https://serra.foundation

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000