ANBI profiel

Stichting Stadskraan

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Stadskraan
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Stadskraan
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
64561283
RSIN
855720037
Activiteiten
beleidsplan 2015-2018 Stichting Stadskraan maart 2015 De stadskraan, een stuk geschiedenis van de stad Utrecht: De eerst bekende stadskraan dateert uit de 15e eeuw en stond op het wed bij de Ganzenmarkt. Kooplieden uit noord en zuid vervoerden
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstellingen van de Stichting Stadskraan Uit de statuten: De stichting stelt zich ten doel: 1. De herbouw van de Middeleeuwse Stadskraan zoals die aan het Wed bij de Ganzenmarkt in Utrecht heeft gestaan 2. De herbouw te (doen) plaatsvinden in de vorm van een historisch verantwoorde reconstructie die wordt uitgevoerd als leer/werkproject. 3. Het in exploitatie (doen) brengen van voornoemde stadskraan als cultuurhistorische, educatieve en toeristische attractie 4. Het (doen) verrichten van historisch onderzoek naar historische kranen (hijsinrichtingen) in het algemeen en naar de Utrechtse Stadskranen in het bijzonder. 5 Alle handelingen te verrichten die met vorenstaande verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Wijze waarop doel behaald wordt
Hoe gaat deze nieuwe stichting dit bereiken? 1 Veilig stellen van de locatie Het project is aangemeld bij het BinG (beheer en inrichting openbare ruimte). Deze commissie van de Gemeente Utrecht geeft in alle fases van voorbereiding, bouw, beheer en onderhoud een integrale reactie. In de planfase heeft het BinG de kraan positief beoordeeld, maar een aantal zaken moet de stichting verder uitwerken: - Voor het aanleggen van de kraan moet een boom verwijderd worden. Deze boom is niet van hoge kwaliteit. Hiervoor moet in elke fase een bomenparagraaf aangeleverd worden met daarin vermeld de staat van de boom en de afweging om de boom weg te halen. Het verwijderen van bomen op de grachten ligt zeer gevoelig, dus zal hier uiterst zorgvuldig een afweging gemaakt moeten worden en moeten worden afgestemd met de klankbordgroep die hiervoor bestaat in de stad. - Door het plaatsen van de kraan zal een deel van het wed afgesloten worden. Hiervoor moet een nieuwe doorgang gemaakt worden, door een trafo-ruimte van STEDIN. Deze doorgang zal moeten voldoen aan alle eisen voor vluchtwegen en moeten voldoen als doorgang voor minder validen en rolstoelen. Wellicht zal ook de bestrating in de nieuw te maken doorgang aangepast moeten worden. De nieuwe doorgang moet voor beheer heel, veilig en schoon gehouden kunnen worden. Deze doorgang zal via een omgevingsvergunning geregeld moeten worden. - ondergrondse infra: de stichting zal onderzoeken wat er aan leidingen, rioolafvoer e.d. onder de kraanlocatie aanwezig is en welke onderdelen hiervan voor onderhoud en reparatie door gemeente Utrecht toegankelijk moeten blijven (o.a.KLIC melding doen) - De kraan heeft een loden afdekking. De stichting zal hierover met het waterschap in overleg moeten treden om te bezien of dit bezwaar oplevert - Er moet een nieuw ‘lichtplan’ komen m.b.t. de sociale veiligheid - Het object mag niet vanaf straatniveau te beklimmen zijn, of gevaarlijke situaties opleveren - Onderhoud aan kademuren e.d. door gemeente mag geen hinder ondervinden 2 Beheer en exploitatie Het bouwwerk kan niet worden gezien als \"bijzonder object\" of kunstwerk in de openbare ruimte. Daarom kan en zal Stadswerken gemeente Utrecht dit bouwwerk niet in beheer (kunnen) nemen. De stichting Stadskraan zal uitwerken wat het beheer en onderhoud kost en hoe dit uitgevoerd kan worden. daarnaast zal de stichting een exploitatieplan ontwikkelen en hiervoor partners zoeken die de exploitatie helpen voorbereiden en die na afbouw de kraan als cultuurhistorische, educatieve en toeristische attractie in gebruik gaan nemen. Wellicht in combinatie met een ruimte in het oude stadhuis ter ondersteuning. De ‘waagkamer’(0.15) zou hiervoor zeer geschikt zijn, omdat er nog delen van de waagconstructie te zien zijn in deze ruimte. 3 Aanwezige horeca op de locatie, aanpassingen Nabij de kraanlocatie zijn een tweetal horecagelegenheden: Humphries De plaatsing van de kraan heeft gevolgen voor de leveranties aan dit restaurant onder het stadhuis. Met de nieuw te creëren doorgang op het wed kunnen leveranties gewoon doorgang vinden. Ook wordt met deze doorgang een alternatieve vluchtroute voor Humpries gemaakt. Winkel van Sinkel Met de komst van de kraan zal dit horecabedrijf een aantal terrasplaatsen moeten missen en hierdoor, in de zomermaanden, omzet mislopen. Dit kan opgelost worden door op straatniveau extra terrasstoelen te plaatsen. Dit zal ook de veiligheid van de gasten op het onderliggende niveau bevorderen. Nu vallen er nogal eens objecten van straatniveau naar beneden. Ook het aanzicht van de gracht kan met het plaatsen van terrasstoelen aanzienlijk verbeteren. In de huidige situatie is deze plek een rommeltje van geparkeerde fietsen. 4 Fondsenwerving Zoals eerder gemeld heeft de werkgroep een aanvang gemaakt met fondsenwerving voor dit project. Dit heeft geresulteerd in een aantal toezeggingen. In samenwerking met de Bouwloods, als beoogd bouwer, zal de stichting deze fondsenwerving verder uitbreiden. De Bouwloods zal zich met name richten op de arbeid en scholing. Stichting Stadskraan zal zich richten op cultuurhistorische betekenis van de kraan. Daarnaast zal de werving zich richten op het financieren van aanpassingen aan de openbare ruimte en het mogelijk maken van exploitatie van de kraan. Fasering Al het voorgaande betreft voorbereiding van het gehele project. De stichting verwacht voor deze voorbereidingen nog geheel 2015 nodig te hebben. Als alle voorbereidingen zijn getroffen en de bouwvergunning is verstrekt is 2 jaar nodig voor realisatie van de kraan. De bouw is feitelijk en financieel verdeeld in twee delen: De werkplaatsfase, waarin de gehele constructie wordt voorbereid. De plaatsingsfase, waarin alle aanpassingen aan de locatie worden verricht en de kraan wordt geplaatst. Totale realisatie zal twee jaar duren. Aansluitend volgt de exploitatiefase, waarin de partners starten met exploitatie en beheer van de kraan. P.R. en communicatie De oprichting van een nieuwe stichting vraagt om heldere communicatie. Zowel naar het grote publiek, als naar betrokken overheden, instanties en fondsen. Doel is naamsbekendheid genereren voor Stichting Stadskraan en de burgers van Utrecht kennis te laten maken met een plek en machine uit de middeleeuwen. Om voor dit project zo veel mogelijk publiciteit te generen zetten we verschillende kanalen in om informatie over het project Stadskraan te verspreiden. Naast media zoals kranten, tijdschriften en tv is de online media geschikt om aandacht te genereren voor dit project. We zorgen ervoor dat mensen over dit project gaan praten, het willen delen met kennissen en vrienden en op deze manier een enthousiast publiek bij elkaar te krijgen die graag dit project gerealiseerd wilt zien in de stad Utrecht. De stichting Stadskraan zal een eigen website ontwikkelen. Deze site heeft een eigen stijl en informeert over de stand van zaken en ontwikkelingen rond het project. In het begin is het voornamelijk het informeren, enthousiasmeren en mobiliseren van burgers (eventuele vrijwilligers, crowdfunders of crowsourcers), ambtenaren en andere instanties die direct of indirect van belang zijn voor het verwezenlijken van het project. Voor een latere fase kan de website tevens dienen als community of ontmoetingsplek voor betrokkenen: bouwers, vrijwilligers, bedrijven en andere instanties. Deze website maakt het ook mogelijk om specifiek voor dit project een crowdfundingplatform te creëren om geld (en/of kennis) in te zamelen. Daarnaast. zullen we de online media meer gaan gebruiken om de voortgang van het project te laten zien. In eerste instantie denken we aan Facebook en Twitter als middelen om een buzz te creëren voor dit project. We stellen een communicatieplan op om op een gedoseerde maar doeltreffende manier berichten de ether in te sturen. Zo houden we onze volgers op de hoogte van de vorderingen. In een later stadium kunnen we Pinterest als social medium inzetten om foto’s en filmpjes van de bouw van de Stadskraan te delen.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Anemoonstraat 2
3551 GT Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0643082204
WWW adres
http://www.stadskraan.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000