ANBI profiel

Stichting TERRA Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting TERRA Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
TERRA Foundation
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
83513620
RSIN
862900396
Activiteiten
94996- Overige ideele organisaties. Het behouden, verbeteren, versterken, herstellen en behalen van positieve milieueffecten voor mens, fauna and flora.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel:- het (doen)behouden van biodiversiteit, wilde dieren en voorouderlijke kennis; - het (doen)(helpen) ontwikkelen van sociaal-economische groei voor (inheemse) gemeenschappen door onder andere bebossing, ter land and ter zee, en duurzaam landbeheer te bevorderen; - het (doen) tegengaan van erosie en het (doen) in stand houden van grondwaterpeil; - het (doen) verminderen van het kooldioxidegehalte (CO2)in de atmosfeer en het regenereren van de bodem; - het (doen) herstellen, verbeteren en/of versterken van cultuurlandschap, de oorspronkelijke \"wildernis\" en de ecologische structuren; - het (doen) behalen van positieve milieueffecten die nog niet (wetenschappelijk) bekend zijn; alles in de ruimte van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. - mensen te stimuleren om (meer) bomen te gaan planten op hun eigen grond dan wel op ground van een derde en/of de stichting; - onderzoeken te (gaan) doen\' - voorlichting te geven; - geplante bomen te onderhouden; - bedrijven en/of overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden omtrent boomplanting en onderhoud; - (gerechtelijke) procedures te voeren; b. het(doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen; e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding; f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://terrafoundation.nl/

Contact informatie

Bezoekadres
Van Heutszstraat 169
2593PH
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31-612248692
WWW adres
https://terrafoundation.nl/
Incassant id
Stichting
Kenmerk incasso
TERRA Foundation

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://terrafoundation.nl/

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000