ANBI profiel

Stichting Vrienden Tyltyl

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden Tyltyl
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
41132185
RSIN
800006513
Activiteiten
Het streven van de Stichting Vrienden Tyltyl is gelden te verwerven waarmee gewenste bijzondere voorzieningen en materialen kunnen worden verkregen voor de school, die een zo optimaal mogelijke bevordering van de ontwikkeling en prettige omgeving voor de l
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van werkzaamheden en activiteiten van de Openbare school voor speciaal onderwijs ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen \"TYLTYLSCHOOL\", gevestigd te Rotterdam, door het aan die school verlenen van hulp en steun, meer in het bijzonder middels het aan die school in bruikleen geven van bijzondere en specifieke leer en ontwikkelings¬middelen op didactisch- en maatschappelijk gebied.
Wijze waarop doel behaald wordt
In de statuten van de stichting is het doel van de besteding van de verworven middelen opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van de ruime interpretatie dat de bestedingen direct dan wel indirect ten goede komen aan de leerlingen, alsmede de organisatie en de medewerkers van de school om deze in staat te stellen zorg te dragen voor de omstandigheden en een omgeving die de ontwikkeling en het van gevoel van welzijn van de leerlingen zo optimaal als mogelijk maken.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Gehandicaptenzorg
Subcategorie III
Revalidatie

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jolie Klaasman-de Ruiter
Voorzitter
Geen
Jolanda Ruissen-Souman
Secretaris
Geen
Nico Jaspers
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kromme Zandweg 65
3084NE Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0613970451
WWW adres
-
Incassant id
Stichting Vrienden Tyltyl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000