ANBI profiel

Stichting Yttje

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Yttje
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Yttje
Statutaire zetel
Dokkum
KvK nummer
63075059
RSIN
855081132
Activiteiten
De stichting zal op basis van de opbrengsten welke zij genereert uit het haar beschikbaar gestelde vermogen, zie ook hoofdstuk “het vermogen en haar revenuen” kinderen in kansarme situatie, en wel m.n. de slum kinderen uit India en andere landen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: - het verlenen van educatieve en materiële hulp aan kinderen in nood in binnen- en buitenland; - het verlenen van financiële steun aan overige organisaties op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied; - het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling), met dien verstande dat deze vorm van financiële steun niet meer dan twintig procent (20%) van de totale door de stichting op jaarbasis te verlenen financiële steun zal betreffen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Werkzaamheden van de stichting-nu en in de nabije toekomst. Jaarlijks komt er E 10.000 tot E 30.000,- in de stichting -gedoneerd door de oprichters van Stichting Yttje en andere donateurs. Daarnaast brengen de 2 gekochte “huisjes”in Leeuwarden ongeveer € 16.000 per jaar op aan huur. Dit is huur minus -onderhoudskosten. Van het beschikbare geld is max. 50% belegd in: - onroerend goed - gerelateerde beleggingen zoals microkredieten en duurzame beleggingen. Het enige doel van de beleggingen is de Stichting een langere levensduur te geven-gericht op de doelstelling van de Stichting---EDUKATIE EN MATERIELE HULP VOOR KANSARME KINDEREN. Het doel wordt behaald door het verstrekken van giften en het ondersteunen van projecten. Zie voor een uitgebreide toelichting het verslag van de activiteiten hieronder.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Yttje Goris
Voorzitter
Geen
Hendrikje Grietje Sakey
Secretaris
Geen
Marlien Rump
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Harddraversdijk 21
9101 XA Dokkum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0650827104
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichtin/stichting-yttje/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000