Risicogericht toezicht ANBI’s zorgt voor 8700 intrekkingen
25 maart 2015 Door: Peter Duijzend

Risicogericht toezicht ANBI’s zorgt voor 8700 intrekkingen

De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit toezicht ziet op ca 65.000 instellingen. Bij het risicogerichte toezicht kunnen, naast gegevens die de Belastingdienst zelf heeft, onder andere de website van een instelling en signalen of aanwijzingen die de Belastingdienst bereiken aanleiding vormen om een ANBI te onderzoeken. De voor het toezicht op ANBI’s geldende aanpak heeft er mede aan ten grondslag gelegen dat sinds september 2008 al van zo’n 8700 ANBI’s hun ANBI-status is komen te vervallen.

Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen van de leden Bashir en Karabulut met betrekking tot een specifieke stichting. In algemene zin zijn een aantal vragen beantwoord. Wij zetten ze voor u op een rij:

Hoe kan de ANBI-status worden verkregen?

Als een instellingen de ANBI-status wil krijgen dan moet zij hiervoor een aanvraag indienen bij het ANBI-team van de Belastingdienst in ‘sHertogenbosch. Bij die aanvraag moet de instelling onder meer aangeven welk algemeen nuttig doel zij nastreeft en op welke wijze zij dat doel wil dienen. Daarnaast moet de instelling een aantal vragen beantwoorden teneinde te kunnen bepalen of de instelling voldoet aan de regelgeving voor ANBI’s. Op basis van die informatie wordt beoordeeld of de instelling een algemeen belang beoogt en met haar werkzaamheden ook uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) het algemeen belang dient of zal gaan dienen. Het is mogelijk dat reeds op basis van de gegevens die een instelling bij de aanvraag heeft verstrekt een positieve ANBI-beschikking kan worden afgegeven. In andere gevallen wordt nadere informatie bij de instelling opgevraagd alvorens een beschikking wordt afgegeven.

Wat zijn de gevolgen van het intrekken van een ANBI-beschikking?

Als een ANBI wordt onderzocht dan kijkt de Belastingdienst naar welk doel een instelling feitelijk nastreeft en of de feitelijke doelstelling en de feitelijke activiteiten aan een ANBI-status in de weg staan. Als uit het onderzoek blijkt dat een instelling een niet-algemeen nuttig doel nastreeft of de andere voorwaarden van de regelgeving niet naleeft, kan de ANBI-status worden ingetrokken. Onder omstandigheden kan dat met terugwerkende kracht. Als een instelling de ANBI-status verliest, zijn de fiscale voordelen verbonden aan de ANBI-status niet meer van toepassing. Zo zijn giften aan zo’n instelling vanaf het moment van intrekking niet meer aftrekbaar, tenzij de schenker er op het moment van de schenking op mocht vertrouwen dat de ANBI terecht op de ANBI-lijst stond.

Tellen interne aangelegenheden mee in de algemeen nut beoordeling?

In de ANBI-regelgeving is omschreven wat als algemeen nuttig doel wordt beschouwd. Het begrip ‘algemeen nut’ is neutraal vormgegeven en wordt ook blijkens de
jurisprudentie neutraal getoetst. In beginsel treedt de Belastingdienst niet in de interne aangelegenheden van binnen een instelling geldende regels. De Belastingdienst heeft
echter een discretionaire bevoegdheid om bijvoorbeeld indien er een wettelijke norm is geschonden de ANBI-status in te trekken.

Kan ik via een website van een ANBI goed doel achterhalen waar het geld van de stichting naar toegaat?

Een van de voorwaarden voor de ANBI-status is met ingang van 1 januari 2014 inderdaad dat de instelling verplicht is om via internet informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar te maken. Het betreft naast meer algemene informatie over de ANBI, informatie over de doelstelling, de bestuurssamenstelling met de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. ANBI’s die (blijven) weigeren deze informatie op internet openbaar te maken verliezen de ANBI-status.

Bron: Rijksoverheid

 

Zelf een stichting oprichten en de ANBI-beschikking aanvragen? ANBI.nl heeft veel praktische ervaring met het opstellen van ANBI waardige statuten. Stel je eigen stichting samen via ANBI.nl. Wij zorgen voor oprichting en inschrijving van de stichting bij de KvK. Daarna kan je zelf de ANBI status aanvragen bij de Belastingdienst.  Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier stichting online.