Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden
20 januari 2022 Door: Peter Duijzend

Vacatiegeld en onkostenvergoeding ANBI bestuursleden

Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen. De Belastingdienst merkt ook op dat als er een raad van toezicht is die het bestuur controleert dat dan de raad wordt aangemerkt als beleidsbepalend orgaan. Voor wat betreft de beloning van bestuurders doet de Belastingdienst ook een voorzet over wat er in de statuten van de ANBI opgenomen kan worden. Zij geven zelf de navolgende statutaire beloningsbepaling als voorzet: ‘De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.’

Bestuursleden hebben dus geen recht op een beloning voor hun bestuurstaken. Voor andere taken dan bestuurstaken hebben zij dus wel recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding>>. Op basis van de ANBI regelgeving is dus niet als beloning aan te merken:

  1. een vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie;
  2. een niet bovenmatig vacatiegeld.

Een vergoeding voor gemaakte kosten

Als bestuurder van een ANBI moet je begrijpen dat de gelden van een ANBI bedoeld zijn voor de doelstellingen van de ANBI. Je dient je dus terughouden op te stellen in het toekennen van dergelijke vergoedingen. Een onkostenvergoeding is plat geslagen een vergoeding voor voor gemaakte onkosten. Als een ANBI besluit om haar bestuursleden een vergoeding te geven voor gemaakte kosten dan kunnen alle reële aantoonbaar gemaakte kosten gedeclareerd worden bij de ANBI.  Het moet dus echt gaan om onvermijdbare (on)kosten die ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Je kan hierbij denken aan een vergoeding voor vervoerskosten, postzegels, inktpatronen, papier en andere kosten die gemaakt zijn in verband met de bestuursfunctie. Etentjes met bestuursleden zijn geen noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de bestuurstaak. Dergelijke kosten horen dus niet voor vergoeding in aanmerking te komen.

Als een bestuurslid van een ANBI doet een gift als hij recht heeft op een onkostenvergoeding, de ANBI kan deze ook kan betalen en hij besluit toch afstand te doen van die vergoeding. Het bestuurslid mag dat bedrag dan opvoeren voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting>>>.

Vacatiegeld ANBI bestuursleden

“de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt, ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een (1.) vergoeding voor gemaakte onkosten en  (2.) een niet-bovenmatig vacatiegeld” Bestuursleden van een ANBI mogen dus geen bovenmatig vacatiegeld ontvangen! Wat is vacatiegeld? Wanneer is vacatiegeld niet bovenmatig?

Wat is vacatiegeld?

Vacatiegeld is een vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering.  Voor deze vergoeding hoef je dus geen bewijsstukken (bonnetjes) voor gemaakte kosten te overleggen.

Wanneer is vacatiegeld niet bovenmatig?

Vacatiegeld is dus een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering en niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.  Dit artikel verwijst weer naar het maximum van salarisschaal 18  van bijlage B van Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. 3% van € 9.159,50 (2017) is  € 274,- (afgerond). Een voorzitter mag maximaal 130% ontvangen oftewel € 356,- (afgerond).

Is een hoger vacatiegeld onmogelijk? Nee, een hoger vacatiegeld is niet onmogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld bij grote culturele instellingen de Regeling financiën hoger onderwijs gevolgd worden>>>.

Naast vacatiegeld is een onkostenvergoeding ook mogelijk maar zij mogen uiteraard niet zien op dezelfde kosten. Een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een vergadering is niet te combineren omdat zij beide zien op hetzelfde.

Een goede administratie is van belang

De Belastingdienst moet kunnen controleren of er geen sprake is van het belonen van bestuurders. Een ANBI moet zijn administratie zo inrichten dat uit die administratie (art 52 AWR)  valt op te maken wat er betaald is aan onkostenvergoeding en waarvoor. Daarnaast moet duidelijk uit de administratie op te maken zijn wat er vergoed is aan vacatiegeld. Ook dienen alle notulen van de bestuursvergaderingen beschikbaar gesteld te worden aan de Belastingdienst. Op basis van deze informatie kan de Belastingdienst beoordelen of de leden van het beleidsbepalende orgaan van de ANBI al dan niet bovenmatige vacatiegelden hebben ontvangen. Voldoet de administratie niet dan is dat een reden om de ANBI beschikking in te trekken>>>.

Zelf een stichting oprichten en de ANBI-beschikking aanvragen? ANBI.nl heeft veel praktische ervaring met het opstellen van ANBI waardige statuten. Stel je eigen stichting samen via ANBI.nl. Wij zorgen voor oprichting en inschrijving van de stichting bij de KvK. Daarna kan je zelf de ANBI status aanvragen bij de Belastingdienst. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier stichting online.