Veelgestelde vragen

Vragen voor en door ANBI's en over ANBI.nl

 • Moeten wij als ontvanger van de giften een melding maken bij de fiscus als een donateur zich niet houdt aan zijn jaarlijkse donatieverplichtingen?

  Er is dus een fiscale schenkingsovereenkomst aanwezig. Een periodieke gift. Nee, u hoeft geen melding te maken bij de fiscus. Het is de verantwoordelijkheid van de donateur om juist belasting aangifte te doen en eerder afgetrokken bedragen als periodieke gift te wijzigen in gewone giften. U heeft een overeenkomst met deze donateur. Als contractspartij kunt u nakoming van de overeenkomst vorderen. Met andere woorden moet u zelf achter uw geld aanzitten. Dat is een lastige positie als goed doel om iemand die iets uit vrijgevigheid geeft aan te spreken om zijn betaling te doen.

 • Namen leden van het kerkbestuur publiceren op internet?

  De kerkenraad vroeg zicht af of het vanuit de Belastingdienst verplicht is om de namen van de leden van het bestuur te vermelden op internet (publicatieverplichting)? Antwoord: Nee, bestuurders van kerkgenootschappen hoeven de namen van bestuursleden niet te publiceren op internet.

 • Sponsorgift belastingvrij ? Hoe zit het met sponsoring en giftenaftrek?

  Vraag: Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Momenteel zijn wij in gesprek met een bedrijf dat ons wil sponsoren. Uit de huidige richtlijnen maak ik op dat het bedrijf deze sponsorgift belastingvrij kan schenken. Aan de sponsorgift zit een project verbonden. Kunt u mij uitleggen of dit inderdaad het geval is? 

  Vooropgesteld moet het duidelijk zijn of het een gift betreft of sponsoring door een bedrijf. Er is sprake van een gift als er geen (op geld waardeerbare) tegenprestatie is. Is het een gift door een bv dan is deze onder voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

  Bij sponsoring is er dus wel een tegenprestatie bijvoorbeeld in de vorm van reclame voor het bedrijf. In het laatste geval ontvangt het bedrijf een factuur van de ANBI-stichting voor de reclame activiteiten. De ontvangen factuur is een kostenpost en komt in mindering op de winst van de onderneming. Of er al dan niet btw op de factuur vermeld dient te worden daar moet u zich over laten informeren door een fiscalist.

   

 • Zijn periodieke giften aan SBBI’s aftrekbaar?

  Periodieke giften aan SBBI’s oftewel Sociaal Belang Behartigende Instellingen zijn alleen aftrekbaar als de SBBI de rechtsvorm van een kwalificerende vereniging heeft in de zin van artikel 6.33, onderdeel c bron: kamervragen PVV over de SBBI regeling en kwalificerende verenigingen

 • Voldoen wij aan de culturele ANBI voorwaarden als wij kunstwerken verkopen?

  Wij willen graag een stichting met culturele ANBI-status worden. Voldoen wij aan de voorwaarden als wij, naast onze andere cultureel maatschappelijke doelen in onze exposities (soms) kunstwerken verkopen? Antwoord: Een culturele ANBI mag om inkomsten te genereren voor haar doelstellingen commerciële activiteiten ontplooien (art. 1a lid 2 Uitv. rel. AWR). De inkomsten die gerealiseerd worden met deze commerciële activiteiten moeten ten goede komen aan die doelstelling. De verkoop van kunst moet geen doel op zich worden van de stichting anders komt mogelijkerwijs het 90% algemeen nut beogen criterium in het gedrang.

   

 • Heeft een naamswijziging stichting gevolgen voor de ANBI-status?

  Stichting X heeft haar naam veranderd in Stichting Y. Dit is via notariële akte vastgelegd. Stichting X heeft een ANBI-status. Welke stappen moeten wij ondernemen om er voor te zorgen dat deze ANBI-status overgaat op de nieuwe Stichting Y? De naamswijziging heeft in beginsel geen gevolgen voor de ANBI-status. De stichting houdt hetzelfde KvK nummer en RSIN nummer. De notaris heeft de nieuwe naam doorgegeven aan de KvK. Als het goed is geeft de KvK dit ook door aan de Belastingdienst. Zekerheidshalve raad ik u aan om zelf de naamswijziging kenbaar te maken aan de Belastingdienst waar de stichting onder ressorteert. Als de naamswijziging is doorgevoerd dan is de stichting onder de nieuwe naam te vinden in het ANBI-register. Wijzigt ook het internetadres met betrekking tot de publicatieverplichting dan kunt u dit doorgeven met opgaaf of wijziging internetadres ANBI.

 • Hoe kan ik zoeken in het ANBI register van de Belastingdienst?

  De Belastingdienst houdt op haar website bij welke instellingen zijn aangemerkt als ANBI. U kunt hier achterhalen vanaf wanneer een goed doel is aangemerkt als ANBI en wanneer de beschikking is vervallen. Binnenkort wordt hierbij het internetadres vermeld waarop een ANBI haar gegevens publiceert (wettelijke verplichting m.i.v. 2014). Het is mogelijk dat u een instelling niet kunt vinden met het programma ANBI opzoeken. Daarvoor kunnen 3 redenen zijn:

  • De instelling is nooit aangewezen als ANBI;
  • De instelling is wel aangewezen als ANBI, maar is bij de notaris opgericht onder een andere naam;
  • De instelling is wel aangewezen als ANBI, maar valt onder een groepsbeschikking voor kerkgenootschappen.

  Ga direct naar het ANBI-register van de Belastingdienst>>>

 • Is www.anbi.nl een website van de Belastingdienst?

  Nee, ANBI.nl is een website van Intervivos B.V. handelend onder de naam ANBI.nl. Intervivos B.V. is gevestigd te Hilversum aan de Vreelandseweg 7 (1216CG). Wilt u contact met ons opnemen maak dan gebruik van het contactformulier.

 • Waarom kan ik een ANBI niet terugvinden op anbi.nl?

  ANBI.nl is een commercieel initiatief en bedoeld voor ANBI’s die geen website hebben of het praktischer vinden om de informatie op www.anbi.nl te publiceren. Om getoond te worden in de zoekresultaten is dus het afsluiten van een abonnement noodzakelijk. Uw organisatie aanmelden op ANBI.nl kan via deze link>>>. Na uw aanmelding kunt u uw organisatie terugvinden in de getoonde resultaten. Aanmelding is zo geregeld.

Vragen door en voor particulieren

 • Vrijwilligersvergoeding voor een penningmeester?

  Ik heb een vraag over een anbi-stichting. Mij is gevraagd om penningmeester en bestuurder te worden van een anbi-stichting. Op dit moment doe ik al meer vrijwilligerswerk. Ik krijg daarvoor geen vrijwilligersvergoeding. Dit penningmeester hap zal mij echter de nodige tijd kosten en is verantwoordelijk werk. Kan ik voor dit werk een vrijwilligersvergoeding vragen? Nee, bestuurders van een ANBI mogen geen beloning ontvangen voor hun bestuurstaken (zie artikel 1a lid 1 onderdeel e). De rol van penningmeester is bij uitstek een bestuurstaak. Voor andere taken dan bestuurstaken mag wel een vrijwilligersbeloning worden toegekend.

 • Kan ik als belastingbetaler bezwaar maken tegen de ANBI status van een organisatie?

  De ANBI-beschikking is een voor bezwaar vatbare beschikking. Je kan binnen 6 weken na dagtekening afgifte bezwaar maken. Ik denk alleen niet dat u als belastingbetaler aangemerkt zal worden als belanghebbende. Wellicht dat het gezien kan worden als ANBI-misbruik en daarvoor is een meldpunt>>>

 • Financiële gegevens van een ANBI opvragen?

  Hoe kan ik financiële gegevens van een ANBI opvragen? ANBI’s zijn verplicht om voor 1 juli nieuwe financiële gegevens te publiceren over het afgelopen boekjaar. Deze gegevens moeten via internet openbaar gemaakt worden. Deze gegevens kunnen op de website van het goede doel staan. Ook is het mogelijk dat de ANBI gebruik maakt van een publicatieportaal (Bijv. ANBI.nl). Hoe weet je nu waar je moet zoeken? Het internetadres waarop de gegevens te vinden zijn moet doorgegeven worden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert deze gegevens in het ANBI-register>>> Via het register kom je dus uit op de juiste pagina.