Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Zuidwester

  Stichting Zuidwester

  Zorg in de breedste zin des woord ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

  details
 • ∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  ∙Stichting OSG Singelland voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

  De doelstelling De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs. Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.”

  details
 • Stichting Helena Lochem

  Stichting Helena Lochem

  Het doen van schenkingen en/of giften aan alegmeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikle 5 b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

  details
 • Stichting tot bescherming van de schoonheid van het polderlandschap

  Stichting tot bescherming van de schoonheid van het polderlandschap

  De Stichting heeft ten doel de schoonheid van het polderlandschap te beschermen en te bevorderen; voorts stelt zij haar bestuurders en de door haar of namens haar uitgenodigde personen in de gelegenheid van deze schoonheid te genieten met inachtneming van de door haar gestelde regelen.

  details
 • Kerkgenootschap New Song Capelle aan den IJssel

  Kerkgenootschap New Song Capelle aan den IJssel

  1. Het kerkgenootschap stelt zich als doel het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke, sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidend beginsel is. 2. Het kerkgenootschap geeft als volgt invulling aan haar doelstelling: a. De organisatie van kerkelijke bijeenkomsten: Het kerkgenootschap is in eerste instantie een kerkelijke organisatie, die de volgende activiteiten ontplooit: 1. het prediken van het evangelie in de ruimste zin van het woord en het organiseren van kerkelijke bijeenkomsten; 2. het (doen) organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties; 3. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar hebben gemaakt. 4. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn; 5. het verzorgen van activiteiten speciaal gericht op de jeugdigen; 6. het houden van straatsamenkomsten en andere openlucht samenkomsten zowel in het binnen- als buitenland; 7. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisie programma’s. b. het organiseren van sociale en maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met het karakter van het kerkgenootschap, en overigens voor zover deze niet reeds door of namens het Kerkgenootschap Organisatie New Song, gevestigd te Rotterdam ten behoeve van het kerkgenootschap zijn casu quo worden verricht; c. het oprichten, aankopen, instandhouden en beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van het kerkgenootschap.

  details
 • Stichting Kunstmuseum Den Haag