Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Stichting Steunpilaren De Cirkel

  Volgens de statuten is de doelstelling 1: het bevorderen van de continuïteit van Stichting Inloophuis Helmond/De Peel, 2: het werven van fondsen ten behoeve van activiteiten van voornoemde stichting, die niet (geheel) gedekt worden uit reguliere subsidies.

  details
 • Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven

  Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven

  De Stichting heeft ten doel: Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek in de trias burgerinitiatieven, informele zorg en eerstelijnszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

  details
 • Stichting DOB Tree

  Stichting DOB Tree

  De Stichting heeft ten doel, onafhankelijk van landsgrenzen, religie of ideologie, ten behoeve van algemeen nut: • bevorderen van duurzame ontwikkeling door het behoud, de instandhouding en de bescherming van het milieu en het verstandig gebruik van grondstoffen, de vermindering van armoede en de verbetering van leefomstandigheden in sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en de bevordering van duurzame manieren om economische groei en herstel te realiseren; • het verlichten van de lasten van mensen die hulp behoeven; • het beschermen van de levens en het bevorderen van de gezondheid van mensen • het bevorderen van de rechten van de mens over de gehele wereld; • het bevorderen van de bescherming en de verbetering van de leefomgeving en de natuur; • het bevorderen van cultuur en wetenschap; • het bevorderen van opleiding en training van mensen die waar ook ter wereld woonachtig zijn.

  details
 • Stichting DOB Ecology

  Stichting DOB Ecology

  De Stichting heeft ten doel het, onafhankelijk van landsgrenzen, religie of ideologie: * beschermen en herstellen van natuur en leefomgeving van mensen; * bevorderen van een structurele vooruitgang in het welzijn van mensen die in armoeden leven; * verstrekken van noodhulp * verlichten van het lijden van mensen; * beschermen van leven en gezondheid van mensen en garanderen van respect voor ieder mens; * bevorderen van kunst, cultuur en wetenschap.

  details
 • Stichting DOB Equity

  Stichting DOB Equity

  De Stichting heeft ten doel, onafhankelijk van landsgrenzen, religie of ideologie: a. het bevorderen van een structurele vooruitgang in het welzijn van mensen die in armoede leven, onder meer door middel van het participeren in en ondersteunen van sociale innovatieve projecten en/of initiatieven die kans -bieden op het aanpakken van maatschappelijke problemen op basis van een duurzaam verdienmodel; b. het verstrekken van leningen en garanties, het verbinden van de Stichting en het bezwaren van activa van de Stichting ten behoeve van de Stichting, Stichting DOB Tree of enige andere Algemeen Nut Beogende lnstelling; c. het aangaan van alle hiermee samenhangende rechtshandelingen, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt ofdaartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk mede kan zijn begrepen het deelnemen in en/of besturen van andere rechtspersonen. Bij de realisatie van haar doelstelling zal de Stichting er naar streven: a. het lijden van mensen te verlichten; b. leven en gezondheid van mensen beschermen en het respect voor ieder mens te garanderen; c. natuur en leefomgeving van mensen beschermen en herstellen. 2. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van: a. financiele ondersteuning door het verstrekken van leningen of het verschaffen van aandelenkapitaal en het doen van donaties; b. niet-financiele ondersteuning op het gebied van management, bedrijfsvoering, netwerkontwikkeling en technische expertise; c. organisatie en ondersteuning van evenementen en bijeenkomsten.

  details
 • Stichting De Nijensteen

  Stichting De Nijensteen

  Stichting De Nijensteen heeft in de komende jaren de volgende activiteiten: het (laten) exploiteren van een (duurzame) natuurboerderij, wat onder meer kan omvatten de teelt van fruit, het verbouwen van granen en het houden van rundvee; het (laten) exploiteren en het behoud van natuur; het faciliteren – door middel van huisvesting en anderszins- van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; het bieden van accommodatie en faciliteiten aan organisaties ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de doelstelling van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; cultuurbehoud door behoud van de landerijen van De Nijensteen en de historische boerderij; De Stichting werkt samen met gelijkgestemde private partijen om de exploitatie van de natuurboerderij mogelijk te maken. Deze samenwerking beoogt het op lange termijn duurzaam maken (financieel en organisatorisch) van de door Stichting De Nijensteen ontwikkelde initiatieven. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Nijensteen heeft 4 mensen in dienst (fulltime en parttime) die beloond worden volgens de voor Stichting De Nijensteen geldende salarisregeling. De bestuursleden van Stichting De Nijensteen (Y. de Rijcke, J.T. Starkenburg, B. Claessens en D. Knoop) zijn onbezoldigd. De stichting heeft haar 46 ha. grond geëxploiteerd. Er zijn activiteiten ontwikkeld die leiden tot positieve veranderingen op het gebied van biologische en gangbare fruitteelt (appels en peren), natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. De stichting biedt huisvesting aan DOB Equity die zich bezighoudt met programma gerelateerd investeren in Oost-Afrika en DOB Ecology die zich richt op herstel en behoud van ecosystemen. Derden (personen en organisaties) die zich ook bezighouden met een socialere en betere wereld gebruiken De Nijensteen graag voor het houden van hun bijeenkomsten.

  details