Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Steunfonds Evenmens, informele zorg voor elkaar

  Stichting Steunfonds Evenmens, informele zorg voor elkaar

  Het geheel of gedeeltelijk vergoeden van kosten op het gebied van vrijwillige thuiszorg, mantelzorg en terminale palliatieve zorg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  details
 • Stichting Water for Life

  Stichting Water for Life

  Het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden.

  details
 • Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  Stichting Steunfonds voor Huisvesting en Verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland

  De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de statuten geformuleerde grondslag: a. financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of (moreel) gesteund wordende door (een) Gereformeerde Gemeente(n) binnen de particuliere Synode Zuid waarin belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in voldoende mate participeren in bestuur en/of toezichthoudend orgaan en/of adviserend orgaan, zulks ter beoordeling van het bestuur, en de Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. In dit artikel bedoelde verenigingen, stichtingen en (andere) betrokken kerkelijke gemeente(n) dienen dezelfde grondslag te hanteren als vermeld in artikel 3. In dit artikel genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/ projecten op het gebied van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke voor ouderen en hulpbehoevenden, welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied. b. financiële steun te verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven.

  details
 • Islamitische Stichting Nederland Waalwijk A. Geylani Moskee
 • Stichting Grace Mission Worldwide

  Stichting Grace Mission Worldwide

  De doelstelling van Grace Mission Worldwide: 1. Grace Mission Worldwide heeft ten doel kwetsbaren te helpen die slachtoffer zijn van armoede, hongersnood, natuurrampen en (gewapende) conflicten op zowel nationaal als internationaal gebied en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. Grace Mission Worldwide tracht haar doel onder meer te bereiken door het voorbereiden, coördineren en ondersteunen van projecten ter bevordering van het beschermen en ondersteunen van kwetsbaren, bewustzijn te vergroten en het geven van voorlichting en onderwijs over de situatie van kwetsbaren, het ondersteunen van lokale organisaties en gemeenschappen en het doen van onderzoek en (ontwikkelen van) interventies voor mogelijkheden voor het bieden van hulp in diverse vormen aan kwetsbaren en slachtoffers en samenwerken met partijen met dezelfde doelstelling en voornoemde wordt zowel nationaal als internationaal uitgevoerd. 3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden

  details
 • Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma\'s

  Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma's

  De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan participatie van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in de samenleving bij wie onder meer sprake is van (ernstige) gedragsproblematiek, criminaliteit, achterstand in sociale en morele vaardigheden, verstoorde relatie met ouders/verzorgers, schooluitval en werkloosheid. De Stichting wil daarmee bijdragen aan het welzijn van de jongeren en jongvolwassenen en hun omgeving en aan meer veiligheid in de samenleving.

  details