Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Stichting Linux Flavourz Educatie

  Stichting Linux Flavourz Educatie

  - Uitdragen wat het begrip Open Source betekent en welke meerwaarde dit heeft voor de samenleving. - Het vergroten van kennis en vaardigheden van jongeren vanaf 12j, volwassenen en docenten, op het gebied van het gebruiken van Open Source Hardware en Software. - Het kennis maken met het leren programmeren van een technologische toepassing. - Het bieden van inloop-activiteiten hieromtrent in de Open Source Space van de LocHal Bibliotheek Tilburg. - Het bieden van educatieve activiteiten, programma's, workshops en cursussen op genoemde gebieden. - Het organiseren van evenementen waaronder het Open Source Event Tilburg. - Uitdragen van de doelstellingen en het concept van the Venus Project door te fungeren als Point of Contact van TVP voor Nederland.

  details
 • Stichting Urco

  Stichting Urco

  De Stichting heeft ten doel: a. De vorming van personen voor positief Christelijke en Evangeliserende arbeid te bevorderen door instellingen die daarvoor opleiden, financieel te steunen b. De verzorging ,-hetzij, geheel, hetzij ten dele- van de materiële belangen, in de vorm van tijdelijke of duurzame toelagen of toelagen ineens; van personen die in positief Christelijke en Evangeliserende richting werkzaam zijn, mitsdien van hen, die in de sub a bedoelde instellingen werkzaam zijn-of de opleiding volgen- alsmede van hen, die al dan, niet in enig nader verband als zodanig in de maatschappij werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, en die wegens ouderdom of invaliditeit of anderszins steun behoeven. Vorenbedoelde verzorging omvat mitsdien zowel het verschaffen van beperkte steun als het verlenen van onderstand voor langere termijn (zoals het verstrekken van pensioen). c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties die ten doel hebben de ¬verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie.

  details
 • Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Het doel van de kerk is het verbreiden van het evangelie van het Koninkrijk van de Almachtige God.

  details
 • reanimeren kan iedereen leren

  reanimeren kan iedereen leren

  het geven van reanimatielessen an niet commerciële instellingen met doel iedere burger van Nederlander de mogelijkheid te bieden om te leren reanimeren en reanimatie hulp te bieden

  details
 • Stichting Hanna van Hendrik

  Stichting Hanna van Hendrik

  De stichting heeft ten doel: het bevorderen en behouden van de culturele waarden van de Twentse regio in al haar uitingsvormen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.

  details
 • Stichting Schut

  Stichting Schut

  a. Het verlenen van financiële steun aan instellingen en personen die zich kleinschalig en efficiënt inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van kansarme jonge mensen. b.Het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve culturele wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen , zoals vermeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de successiewet

  details