Zoek ANBI

Zoekresultaten

 • Kerk van het Ware Licht

  Kerk van het Ware Licht

  1. zich wijden aan de opbouw van de kerken de kerk naar Gods hart te bewerkstelligen, zodat de gelovigen met een hart en een geest de ware en enige God kunnen vereren; 2. om Gods evangelie te prediken en te getuigen; 3. Gods Woord te verkondigen als onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en leven.

  details
 • Stichting Lotus Fonds

  Stichting Lotus Fonds

  Ondersteunen van organisaties die de boeddhistische leer bevorderen en in praktijk brengen. Bevorderen van welzijn & geluk en bijdragen aan de wereldvrede.

  details
 • VERENIGING MASJID NOUR

  VERENIGING MASJID NOUR

  De activiteiten van de vereniging hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De vereniging doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de vereniging.

  details
 • Stichting Urco

  Stichting Urco

  De Stichting heeft ten doel: a. De vorming van personen voor positief Christelijke en Evangeliserende arbeid te bevorderen door instellingen die daarvoor opleiden, financieel te steunen b. De verzorging ,-hetzij, geheel, hetzij ten dele- van de materiële belangen, in de vorm van tijdelijke of duurzame toelagen of toelagen ineens; van personen die in positief Christelijke en Evangeliserende richting werkzaam zijn, mitsdien van hen, die in de sub a bedoelde instellingen werkzaam zijn-of de opleiding volgen- alsmede van hen, die al dan, niet in enig nader verband als zodanig in de maatschappij werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, en die wegens ouderdom of invaliditeit of anderszins steun behoeven. Vorenbedoelde verzorging omvat mitsdien zowel het verschaffen van beperkte steun als het verlenen van onderstand voor langere termijn (zoals het verstrekken van pensioen). c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties die ten doel hebben de ¬verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie.

  details
 • Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Kerk van de Almachtige God (Amsterdam)

  Het doel van de kerk is het verbreiden van het evangelie van het Koninkrijk van de Almachtige God.

  details
 • Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

  details